(1)
Silva, R. J. da. Educação Em Análise, Londrina, V. 2, N. 1, jan./Jun. 2017. Educ. Anal. 2018, 2.