Denaday, Juan Pedro. 2013. “Os ‘Demetrios’: Trotskistas, Peronistas, Nazistas?”. Antíteses 6 (11):169-92. https://doi.org/10.5433/1984-3356.2013v6n11p169.