Denaday, J. P. (2013). Os "Demetrios": trotskistas, peronistas, nazistas?. Antíteses, 6(11), 169–192. https://doi.org/10.5433/1984-3356.2013v6n11p169